Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal inclou qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en l’execució de l’activitat pròpia de la Fundació Privada Prudenci Bertrana, tant presencialment com en la navegació o interacció en qualsevol dels webs o xarxes socials en què la Fundació tingui presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document hi ha informació especial sobre l’ús de les xarxes socials.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la  Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, informem que les dades de caràcter personal que proporcioneu les tractarà la FUNDACIÓ PRIVADA PRUDENCI BERTRANA, amb NIF G17296518, amb apartat de correus 240, 17080 (Girona), i adreça de correu electrònic secretaria@premisliterarisgirona.cat.

 

Quines dades personals recull la Fundació? Amb quina finalitat les recull?

Tot seguit detallem les dades personals que gestionem, així com la finalitat:

 

Tractament Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Convidat · Nom i cognoms

· DNI

· Adreça postal

· Adreça electrònica

· Telèfon

· Característiques personals, acadèmiques i professionals

· Comunicar els esdeveniments que organitza la Fundació.

· Legitimat per interès legítim.

No està previst
Autor · Nom i cognoms

· DNI

· Adreça postal

· Adreça electrònica

· Telèfon

· Característiques personals, acadèmiques i professionals

· Dades bancàries

· Participar en el concurs corresponent i en els actes derivats del concurs.

· Legitimat derivada de la relació contractual.

Membres del jurat, i els previstos per llei

 

Formulari de contacte · Nom i cognoms

· Adreça electrònica

· Telèfon

· Atendre la petició.

· Legitimat derivada de la pròpia petició.

No està previst

 

La Fundació no utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris per posteriorment fer campanyes d’acord amb aquestes dades.

 

Per quina raó utilitza la Fundació les vostres dades personals?

A continuació expliquem la base legal que permet a la Fundació tractar les vostres dades personals:

 1. Per compliment d’una relació contractual.
 2. Perquè doneu el vostre consentiment.
 3. Per interès legítim de la Fundació en l’execució de la seva activitat.
 4. Per compliment d’obligacions imposades per llei.

 

Us recordem que podeu revocar el consentiment en qualsevol moment adreçant-vos a secretaria@premisliterarisgirona.cat.

 

Publicació de fotos o vídeos al web o a les xarxes socials de la Fundació

Les fotografies o vídeos que la Fundació publiqui als mitjans es consideren d’interès públic, aspecte recollit a la Llei orgànica 1/1982, del dret a la pròpia imatge. En el cas de publicació d’imatges de menors, és necessari el consentiment dels tutors legals.

 

Dades no pertinents

La Fundació adverteix l’usuari que, llevat de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment ha de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes dades han de ser adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

 

Quant temps conserva les vostres dades la Fundació?

La Fundació guarda les dades personals mentre siguin necessàries per a la fi per al qual van ser recopilades i seguint les directrius de la legislació que l’empara. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política, es detallarà en el document pertinent.

 

A qui comunica les vostres dades?

La Fundació només cedeix les dades per als serveis indicats i en els casos previstos per llei. No es fan transferències internacionals de les dades personals.

 

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari són objecte de comunicació i compartits amb la resta d’usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat

La Fundació assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides. S’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir-ne així la integritat i seguretat.

 

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya. Així mateix, es compromet a informar l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els vostres drets quan faciliteu les vostres dades personals?

 

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podeu consultar les dades personals gestionades per la Fundació.  

 

Apartat de correus 240
17080 Girona
secretaria@premisliterarisgirona.cat

Rectificació Podeu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podeu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.
Oposició Podeu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals.
Limitació del tractament Podeu sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els casos següents:

·    Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les dades.

·    Quan la Fundació no necessita tractar les dades, però les necessiteu per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat Podeu rebre en format electrònic les dades que ens hàgiu facilitat en format electrònic.
Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).
Per exercir els vostres drets, cal que acompanyeu la sol·licitud d’una còpia del vostre DNI o document que acrediti la vostra identitat.
L’exercici dels drets és gratuït.

 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de la Fundació; per tant, la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris; per això a continuació es detallen les premisses que s’han de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta la Fundació.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades que l’especificada en aquest document pel que fa a la recollida, el tractament i la cessió.

L’usuari es compromet a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari ha d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, i és el responsable final de la veracitat i la legalitat dels continguts que publica.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de material sense el consentiment de les persones afectades.

 

La Fundació no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

 

La Fundació es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions, així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris i usuàries:

 • Reviseu i llegiu les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment en què us hi registreu.
 • Conegueu les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereix.
 • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publiqueu informació excessiva sobre la vostra vida personal i familiar.
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics, especialment si es tracta d’imatges relatives a terceres persones.
 • No pengeu dades de tercers sense el seu consentiment previ.

 

Les xarxes socials gestionades per la Fundació són:

 

Xarxa Adreça
Twitter https://twitter.com/

© Fundació Prudenci Bertrana

Política de protecció de dades