INFORMES D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMESSOS PER UN AUDITOR INDEPENDENT

Auditoria de l'any 2020

Girona, 9 d’abril de 2021